ALGEMENE PRIVACYVERKLARING  

JDM Klinkerwerken (Lemar bvba) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

JDM Klinkerwerken (Lemar bvba) heeft uw persoonsgegevens en werfgegevens nodig, voor het verstrekken van onze diensten en/of levering en/of verwerking van onze producten.  Deze gegevens kunnen door u aan ons bezorgd worden via diverse kanalen zoals email, briefwisseling, telefoongesprekken, webformulier, …

In deze privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over welke gegevens wij verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.  Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens.  JDM Klinkerwerken (Lemar bvba), houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke wij minimaal nodig hebben voor de te verstrekken doeleinden.
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor doeleinden in goede mate te laten uitvoeren.
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als JDM Klinkerwerken (Lemar bvba) zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.  Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Lemar bvba
JDM KLINKERWERKEN
Vlimmersebaan 41
2310 Rijkevorsel
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door JDM Klinkerwerken (Lemar bvba) verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • in klantendossier en klassement (archief is 10 jaar wettelijk bij te houden)
 • in database Lemar bvba
 • indien nodig, aan onderaannemers
 • in boekhouding (contact met boekhouder en overheid)
 • het versturen van opendeurdagen (mits toestemming betrokkene)
 • het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijk verplicht)

Uw project/werfgegevens worden door JDM Klinkerwerken (Lemar bvba) verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • foto's van werf, project, details van project dat noodzakelijk zijn om mee te archieven.
 • Foto's enkel ter reclame op website en andere reclame-artikelen, zonder enig vrijgave van persoonlijke gegevens (foto's worden zodanig gemaakt dat er geen locatie of persoonlijke herkenbare sfeer van de werf en klant zichtbaar wordt.)

Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan, verzamelen en verwerken.

 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, email
 • werfadres, indien deze anders is dan het woonadres, code poort, …
 • eventuele nodige contactgegevens van andere aannemers op de werf, om duidelijke samenwerking te kunnen verlenen).

Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden:

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan een derde partij verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting)
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …)
 • het verwerken van onze boekhouding
 • het samenwerken met onze onderaannemers
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan onbekenden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.  Een voorbeeld hiervan, is dat de BTW controle in kader van een onderzoek naar BTW tarief van de klant de persoons- en werfgegevens opvraagt.  In dit dergelijk geval dienen wij de medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.  U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking hiervan.  Wij verstrekken geen persoons- en werfgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Niet van toepassing

Beveiliging van de gegevens:
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.   Zo hebben wij bijvoorbeeld volgende maatregelen genomen:

 • alle personen die namens JDM Klinkerwerken (Lemar bvba) van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding hiervan.
 • wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • wij zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. En uw rechten omtrent uw gegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens:

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben.  Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.  Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u op een passende manier te identificeren.

U heeft ten eerste een recht op inzage in uw persoonsgegevens, dit wil zeggen dat u aan JDM Klinkerwerken (Lemar bvba) kan vragen:

 • of wij al dan niet gegevens van u verwerken
 • voor welke doelen wij uw gegevens verwerken
 • welke categorieën persoonsgegevens wij van u verwerken
 • welke andere partijen uw gegevens van ons ontvangen
 • hoelang er verwacht wordt dat deze gegevens worden opgeslagen
 • wat uw rechten zijn en hoe deze kan uitoefenen en hoe u een klacht kan indien bij de gegevensbeschermingsautoriteit
 • van wie wij de gegevens hebben ontvangen

Als u na de inzage vaststelt dat uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht de aanvulling of verbetering vna onvolledige of onjuiste gegevens te vragen.

Uw gegevens wissen:

U mag JDM Klinkerwerken (Lemar bvba) op elk moment vragen om uw gegevens te wissen indien:

 • deze niet langer nodig zijn voor de doelen waarvoor ze werden verstrekt.
 • de verwerking uitsluitend op uw toestemming berust en u beslist om deze toestemming in te trekken.
 • u bezwaar maakte tegen de manier waarom wij uw gegevens verwerken.
 • u vaststelt dat de persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt en/of werden verkregen.

U heeft steeds het recht om een voorziening in rechte in te stellen of een klacht neer te leggen bij:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel. +32 2 274 48 00
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Klachten:

Mocht u hierover een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

Wijziging privacy statement

JDM Klinkerwerken (Lemar bvba) kan zijn privacy statement wijzigen.  Van deze wijziging zullen wij een aankondiging doen op onze website.  De laatste wijziging gebeurde op 14 mei 2018.  Oudere versies van onze privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen.